Bättre tillväxt i Öresundsregionen mål för danska ordförandeskapet för Nordiska Ministerrådet

”Vækst, velfærd og værdier” (”tillväxt, välfärd och värden”), så lyder programförklaringen för det danska ordförandeskapet under 2015 för Nordiska Ministerrådet. Målet är att skapa mera tillväxt, också i Öresundsregionen. Danske ministern för nordiskt samarbete, Carsten Hansen, pekar på bland annat varumärkessamarbetet ”Greater Copenhagen”, bekämpande av gränshinder och bättre universitetssamarbeten som vägar framåt.

Det var fullsatt i Nordiska Ministerrådets lokal på Ved Stranden i Köpenhamn, när det var dags för kick-off för det danska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet under 2015. I medierna må det nordiska samarbetet kanske inte synas så mycket, men dagsordningen under ordförandeskapet, ”Vækst, velfærd og værdier”, är universell, aktuell och har stor betydelse också för Öresundsregionen. En av talarna var Mogens Lykketoft, Folketingets talman, som i samband med bl.a terrorattackerna i Köpenhamn menade att flera värden i den nordiska modellen är hotade just nu. Poul Nyrup Rasmussen, f.d statsminister, talade om det  nordiska program för att hjälpa psykiskt sjuka som han startat. Det är ett område där de nordiska länderna har flera gemensamma utmaningar.

Det är viktigt för mig, att vi fokuserar på just de gränshinder som verkligen är till besvär för medborgarna och som hämmar tillväxten i vår region.
Carsten Hansen

Fackföreningsordföranden Bente Sorgenfrey från NFS och FTF berättade om hur hon vill använda det nordiska samarbetet till att bättre kunna försvara den nordiska samarbetsmodellen mot social dumpning.

Ministern för det nordiska samarbetet, Carsten Hansen, vill framhäva den nordiska modellen, som i utlandet är mer efterfrågad än någonsin. Det handlar om export av lösningar och värden. Många riktar blickarna mot Norden för att hitta inspiration för arbetsmarknadsvillkor, hållbart byggande, miljö- och klimatfrågor, livsmedelsproduktion och äldreomsorg. Därför vill Danmark under ordförandeskapet öka insatsen för att arbeta ännu tätare samman. Det är här Öresundsregionen kommer in i bilden.

Gränshinder på dagsordningen
Programförklaringen ”Vækst, velfærd og værdier” har enligt presentationen också fokus på gränshinder.  Vilket gränshinder i Öresundsregionen vill du prioritera att få löst?

– Det är för tidigt att peka ut ett konkret gränshinder som ska bort. Jag har tillsatt en informell rådgivningsgrupp, som ska komma med förslag på vad vi först och främst ska ta oss an. Det är viktigt för mig, att vi fokuserar på just de gränshinder som verkligen är till besvär för medborgarna och som hämmar tillväxten i vår region. Det finns mycket att ta tag i, för vi har en rätt lång lista över gränshinder, som bör tas bort. Därför ser jag fram emot att få det konkreta förslaget från rådgivningsgruppen den 30 april i år, säger Carsten Hansen.

Pressar man honom lite, blir han mer konkret. För, säger han på kick-off-mötet, här finns potential för tillväxt på ytterligare en miljard danska kronor, om gränshindren i Öresundsregionen kan åtgärdas.

– Øresundskomiteen har listat 33 gränshinder. Vi kan inte lösa dem alla. Men jag vill gärna ge ett exempel från utbildningssektorn. Man kan idag läsa hela utbildningar på tvärs över Öresund, men inte enstaka kurser. Det borde vi kunna göra något åt, menar Carsten Hansen, som inte ser något problem med att just Öresundsregionen förstärks under det danska ordförandeskapet för Nordiska Ministerrådet.

– Om det finns enstaka saker, där vi inte kan hitta en lösning som kan gälla hela Norden, så ska det inte hindra att vi gör en bilateral lösning, fastslår Carsten Hansen.

Det danska ordförandeskapet pekar ut fyra teman, bland annat att vi ska ha ”tillväxt och sysselsättning överst på listan”. Vad nytt behöver göras i Öresundsregionen för att vi ska öka tillväxten och sysselsättningen här? 

– Vi har nått långt inom många områden. Vi är sammanlagt nästan 4 miljoner människor i regionen, det är många som pendlar över Öresund, vi har en rad mycket starka företag och många framstående universitet och högskolor. Utöver att vi arbetar på att få bort de många tillväxthinder, som finns på tvärs över sundet, ser jag gärna, att vi arbetar för att få fram ett ännu bättre samarbete mellan lärosätena och ett ännu mer integrerat samarbete emellan organisationerna på arbetsmarknaden. Det är viktigt att vi hanterar utmaningarna, så att Köpenhamn och Malmö kan infria målen om att skapa 20.000 flera jobb i den privata sektorn, liksom målen att båda städerna ska växa med vardera 100.000 invånare fram till 2025.

Vi ska enligt programmet också stärka ”det nordiska varumärket”. Omfattar det också en förstärkning av varumärket Öresundsregionen? Och ska en implementering av det nya varumärkessamarbetet Greater Copenhagen också omfatta Skåne?

– Ja, det ska det. Jag är helt säker på att det inte säger en turist från t.ex Kina så mycket att köra över bron till Malmö, eller omvänt, till Köpenhamn. Vi ska marknadsföra oss med alla de möjligheter som regionen erbjuder. Med Copenhagen-samarbetet har det tagits ett steg för ett mer formellt samarbete kring tillväxt och branding internationellt av hela huvudstadsområdet under det gemensamma varumärket  ”Greater Copenhagen”. Det ska vi stärka ytterligare.

När du tillträdde som minister för det nordiska samarbetet i februari 2014, hade du några tankar då kring hur vi kan stärka Öresundssamarbetet? 

– Ja, absolut. Jag har bott i Köpenhamn i många år, och har sett Köpenhamns utveckling liksom utvecklingen i hela regionen. Vi har gått från att vara en mycket uppdelad region till att vara en region där människor pendlar kors och tvärs. Som jag ser det, bör det vara ett mål att göra det lättare att förflytta sig mellan Malmö och Köpenhamn både för människor och företag, men också att marknadsföra regionen som en samlad helhet ute i den stora världen. Det är fortfarande en bit kvar tills Köpenhamn och Malmö uppfattas som två kvarter i en och samma internationella metropol. Men detta arbetar vi på, tillsammans med de svenska myndigheterna.

Du är också minister för stad, bostäder och landsbygd. Även om det kanske mest är en fråga för transportministern, så handlar det nordiska samarbetet också om infrastruktur, så du får frågan:  vad ska vi göra först, om pengarna finns; en HH-förbindelse, som man önskar i Helsingborg och Helsingör, eller en metro, som man vill i Köpenhamn och Malmö?

– Jag nöjer mig med att säga, att infrastrukturen tvärs över Öresund är otroligt viktig. Vi har gjort beräkningar som visar att enbart för Danmarks vidkommande har de svenska pendlarna sedan år 2000 gett den danska ekonomin ett lyft på över 30 miljarder DKK. Så vi ska självklart fokusera på hur infrastrukturen mellan regionerna kan förbättras. Men de mer detaljerade planerna överlåter jag åt transportministrarna. säger Carsten Hansen.

Se også norden2015.dk »

Text: Keld Broksø